Welkom bij

RICO LATINO

❗ I.v.m. de snelle verspreiding van het corona virus zijn wij uit voorzorg gesloten tot nader bericht. ❗

COVID-19 - FAQ

We leven nu in buitengewone tijden. Het COVID-19 virus heeft het leven van iedereen geraakt. We kunnen ons voorstellen dat je met vragen zit over hoe Rico Latino hiermee omgaat. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

 • Is Rico Latino bereikbaar?

  Zeker! Je kunt het beste contact opnemen via het contactformulier.

 • Is het na 6 april veilig om naar Rico Latino te komen?

  We volgen het advies van het RIVM en de Nederlandse Overheid op de voet en gaan pas weer open op het moment dat dit kan. Een boeking maken, is mogelijk via onze website.

 • Ik wil graag starten met volgen van salsa, bachata en/of kizomba lessen.

  Je kunt je zelf aanmelden via ons contactformulier, zodra wij nieuwe open dagen inplannen nemen wij met je contact op. Je krijgt als eerste deze informatie en bent daarmee ook verzekert van een plek.

 • Ik heb een reservering feest/workshop. Kan ik deze wijzigen?

  Onze club is gesloten tot en met 6 april 2020. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Is je activiteit na 6 april bij ons, dan zijn er voor nu geen uitzonderingen op de reguliere voorwaarden.

 • Ik zou willen deelnemen aan een workshop of feest van Rico Latino. Gaan deze door?

  Alle geplande activiteiten en evenementen die tot het einde van deze sluiting reeds werden gecommuniceerd via onze website en social media worden afgelast en zullen niet plaatsvinden.

 • Ik volg een cursus. Wat gebeurt er met de gemiste lessen vanaf 15 maart?

  Wij gaan deze lessen inhalen, zodra dit weer mogelijk is. We volgen hierin de regelgeving van de overheid & het RIVM. Zodra het veilig en toegestaan is, krijgen cursisten hierover een bericht van ons. Verder blijven wij cursisten via de nieuwsbrief en onze Bueno app informeren over de stand van zaken. Ontvang je nog geen nieuwsbrief, maar zou je dat wel graag willen? Stuur dan een e-mail naar vera@ricolatino.nl

 • Hoe lang is Rico Latino gesloten?

  Rico Latino is in ieder geval tot en met 6 april 2020 gesloten. We zien je graag ná 6 april terug, tenzij de overheid anders besluit.

Bekijk Virtual Tour

Virtual Tour Sluiten

 • Corona virus❗

  (FOR ENGLISH: SCROLL DOWN) De uitbraak van het coronavirus en de toename van het aantal besmettingsgevallen is het gesprek van de dag. We vinden het dan ook belangrijk om alert te zijn, maar vooral ook vanuit feitelijk oogpunt te blijven kijken naar voorkomende situaties. Om de gevolgen van het virus zoveel mogelijk te beperken, treft Rico Latino maatregelen. Wij willen je hierover graag informeren.

  Belangrijk: informatie verandert snel, dit bericht kan al snel verouderd zijn. Adviezen van RIVM zijn leidend.

  Update: Aanscherping maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen

  (26/03) Alle bijeenkomst en evenementen worden afgelast tot 1 juni. Ook bij minder dan 100 bezoekers. Dat betekent dat er tot die tijd geen lessen, Social Dance avonden en feesten bij Rico Latino zullen plaatsvinden of georganiseerd kunnen worden.

  -

  Update: Rico Latino sluit de deuren tot nader bericht

  (15/03) Lieve dansers en danseressen. Wij krijgen op dit moment veel vragen die direct of indirect betrekking hebben op de maatregelen die wij treffen met betrekking tot het corona virus. Heel begrijpelijk! Net als de rest van de stad, het land en de wereld houden we het nieuws nauwlettend in de gaten. Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben we per vandaag besloten om onze dansschool te sluiten tot nader bericht. Dat betekent dat de lessen, Social Dance avonden en feesten niet doorgaan. Better safe than sorry! We informeren jullie uiteraard over de verdere stand van zaken zodra er meer bekend is over hoe we hier de komende periode verder mee om moeten gaan. We keep you posted.

  -

  Update: Kabinet neemt drastische maatregelen

  N.a.v. de persconferentie van vanmiddag (12/03) hebben wij doen besluiten om het evenement ‘Club Latino’ (14/03) van aankomende zaterdag af te gelasten. Dit i.v.m. het advies om niet meer dan 100 personen tegelijkertijd in één ruimte te laten zijn. De maatregelen die de overheid heeft getroffen zijn van toepassing t/m 31 maart a.s.

  Wat betreft de lessen en Social Dance avonden: deze gaan (voorlopig) door. Belangrijk: lees ook onderstaande informatie m.b.t. onze omgangsregeling.

  -

  Binnen ons team houden we de nieuwsberichten en adviezen van het RIVM nauwlettend in de gaten. Wat tot dusver bekend is over het virus (SARS-CoV-2) en de ziekte die het kan veroorzaken (COVID-19) is dat patiënten last hebben van koorts en luchtwegklachten.

  De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
  - Was je handen regelmatig
  - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  - Gebruik papieren zakdoekjes
  - Geen handen schudden

  Hoe zit dat dan met dansen?
  Hoewel er wordt geadviseerd geen handen meer te schudden met elkaar, heb je tijdens het dansen ook contact met de handen. Wij kiezen ervoor om tijdens de lessen slechts met je eigen partner te dansen en dus voorlopig niet meer te wisselen. Daarnaast adviseren we je handen zowel voor als na de les te wassen en tussentijds niet met je handen je gezicht aan te raken.

  Wat verwachten we van onze bezoekers?
  Ben je besmet, heb je twijfels of symptomen, behoor je tot een risicogroep of ben je de afgelopen weken in China (inclusief Hongkong), Italië, Iran of Zuid-Korea geweest: blijf dan thuis zoals RIVM ook adviseerd.

  Tot slot: je kan alleen oordelen over je eigen gezondheid en handelen naar eigen wijsheid. We vertrouwen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in het nemen van de juiste beslissingen.

  PS: kan je niet naar de les komen? Meld je dan tijdig af. Bij voorkeur via Bueno-app of per mail.

   

  - IN ENGLISH -

  The outbreak of the coronavirus and the increase in the number of infection cases is the topic of the day. We therefore find it important to be alert, but also to continue to look at situations from a factual point of view. Rico Latino takes measures to minimize the consequences of the virus. We would like to inform you about this.

  Important: information changes quickly, this message may soon be out of date. Advice from RIVM is leading.

  Update: Tightening measures to prevent the spread of the coronavirus

  (26/03) All meeting and events will be canceled until June 1. Even with less than 100 visitors. That means that until that time no classes, Social Dance evenings and parties at Rico Latino will take place or can be organized.

  -

  Update: Rico Latino is closing the doors

  (15/03) Dear visitor, we currently receive many questions that directly or indirectly relate to the measures we take with regard to the corona virus. Very understandable! Like the rest of the city, country and world, we keep a close eye on the news. In order to prevent the further spread of the virus, we have decided as of today to close our dance school until further notice. That means that the classes, Social Dance evenings and parties are canceled. Better safe than sorry! We will of course inform you about the further status as soon as more is known about how we should deal with this in the coming period. We keep you posted!

  -

  Governement is taking drastic measures
  Regarding the press conference this afternoon (12/03) we decided to cancel the event 'Club Latino' (14/03) this Saturday. This because of the advice given not to have more than 100 people in one room at the same time. The measures taken by the government are applicable until March 31

  As for the classes and Social Dance evenings: these will continue (for the time being).

  -

  Within our team, we keep a close eye on news items and advice from RIVM. What is known so far about the virus (SARS-CoV-2) and the disease that can cause because of it (COVID-19), is that patients suffer from fever and respiratory complaints.

  The most important measures you can take to prevent the spread of the coronavirus:
  - Wash your hands regularly
  - Cough and sneeze in the inside of your elbow
  - Use paper handkerchiefs
  - Don't shake hands

  How about dancing?
  Although it is recommended that you no longer shake hands with each other, you also have contact with your hands while dancing. We choose to dance with your own partner during the lessons and therefore no longer switch. In addition, we recommend washing your hands both before and after class and in the meantime not touching your face with your hands.

  What do we expect from our visitors?
  Are you infected, do you have doubts or symptoms, do you belong to a risk group or have you been in China (including Hong Kong), Italy, Iran or South Korea in the past few weeks: stay at home as RIVM advises.

  Finally: you can only judge your own health and act according to your own wisdom. We trust that everyone takes their responsibility in making the right decisions.

  PS: are you not able to come to class? Then sign out in time. Preferably via the Bueno app or e-mail.

  Lees meer... Inklappen

  Lees meer...
 • NIEUWE DOCENT 🙋‍♂

  Sinds 1 februari geeft Mitchell Provence les op de maandagavond. Hij komt elke week vanuit Amsterdam naar onze dansschool om Mambo en Body Movement lessen te verzorgen. Hij is bekend in de salsa scene, zowel nationaal als internationaal. Zijn naam komt je misschien bekend voor: hij kwam hier voorheen wel eens voor spontane bezoekjes, heeft een show gegeven tijdens Club Latino en tevens een workshop. We wensen zowel Mitchell als zijn cursisten een heel fijn dansseizoen toe!

  Lees meer...
 • BUENO APP ✅

  Ben je cursist bij Rico Latino? Dan ontvang je binnenkort een uitnodiging om je Bueno account te activeren. Hiermee wordt het boeken en beheren van de lessen makkelijker voor jou als cursist. In de Bueno app zie je automatisch de dag en het tijdstip van de cursus waar je aan deelneemt. Heel handig en super gebruiksvriendelijk! Je kunt de app gemakkelijk downloaden via de app- of playstore op jouw smartphone. Wordt vervolgd!

  Lees meer...